Uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Ove internetske stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi tvrtka ARGOLA TEXTILE YACHT DESIGN d.o.o. te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – internetska trgovina. Uvjeti poslovanja internetske trgovine (www.argola.com) sastavljeni su u skladu sa aktualnim Zakonom o zaštiti potrošača (ZZP) i Zakonom o obveznim odnosima (ZOO). Molimo vas da pažljivo pročitate sve niže navedene uvjete kupnje i poslovanja. Narudžbom proizvoda Kupac potvrđuje prihvaćanje ovih uvjeta kupnje.

 

P R O D A V A T E L J

 

Prodavatelj robe (trgovac) koja se prodaje putem Internet trgovine je:

Naziv trgovca: ARGOLA TEXTILE YACHT DESIGN d.o.o.

Sjedište: Odranska 16, BIOGRAD 23210

Kontakt podaci: argola@argola.hr (e-mail adresa)

Broj telefona za izravan kontakt: +385 23 638331

Nadležni sud: Trgovački sud u Zadru, MB 5232180, MBS 110097370 OIB 61618502485 (u daljnjem tekstu: „Online trgovac“).

 

K U P A C

 

Kupac je svaka pravna i fizička osoba koja izvrši narudžbu i plaćanje u internetskoj trgovini (www.argola.com).

 

P R E D U G O V O R N E  O B A V I J E S T I

 

Sukladno članku 57. Zakona o zaštiti potrošača, Prodavatelj mora Kupca na jasan i razumljiv način obavijestiti o:

1. glavnim obilježjima robe ili usluge, u mjeri u kojoj je to prikladno s obzirom na robu ili uslugu te medij koji se koristi za prijenos obavijesti

2. svojem nazivu i sjedištu, telefonskom broju te, ako postoji, adresi elektroničke pošte 3. ako je primjenjivo, nazivu i sjedištu trgovca u čije ime i/ili za čiji račun nastupa

4. zemljopisnoj adresi mjesta svojeg poslovanja, odnosno zemljopisnoj adresi mjesta poslovanja trgovca u čije ime i/ili za čiji račun on nastupa, a na koju potrošač može nasloviti svoje pritužbe, ako je to mjesto različito od sjedišta iz točke 2. ovoga članka

5. maloprodajnoj cijeni robe ili usluge, a ako priroda robe ili usluge ne omogućava da cijena bude izračunata unaprijed, o načinu izračuna cijene te, ako je primjenjivo, ostalim troškovima prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, odnosno o tome da ti troškovi mogu biti naplaćeni, ako ne mogu biti razumno izračunati unaprijed

6. troškovima uporabe sredstava daljinske komunikacije u svrhu sklapanja ugovora, ako se ti troškovi ne zaračunavaju po osnovnoj tarifi

7. uvjetima plaćanja, uvjetima isporuke robe ili pružanja usluge, vremenu isporuke robe ili pružanja usluge te, ako postoji, načinu rješavanja potrošačkih pritužbi od strane trgovca

8. uvjetima, rokovima i postupku izvršavanja prava na jednostrani raskid ugovora kao i o obrascu za jednostrani raskid ugovora sukladno članku 74. stavku 1. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima to pravo postoji

9. tome da je potrošač dužan snositi troškove vraćanja robe u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, odnosno, o troškovima vraćanja robe, u slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena poštom na uobičajen način

10. tome da će, u slučaju da iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona nakon što je postavio zahtjev u skladu s člankom 64. ili člankom 70. ovoga Zakona, potrošač biti dužan platiti trgovcu razumni dio cijene sukladno članku 77. stavku 7. ovoga Zakona

11. tome da se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora iz članka 72. ovoga Zakona, u slučajevima u kojima je temeljem članka 79. ovoga Zakona, to pravo isključeno, odnosno o pretpostavkama pod kojima potrošač gubi pravo na jednostrani raskid ugovora

12. postojanju odgovornosti za materijalne nedostatke

13. uslugama ili pomoći koji se potrošaču nude nakon prodaje te uvjetima korištenja tih usluga ili pomoći, ako ih trgovac pruža, kao i o eventualnim jamstvima koja su izdana uz robu ili uslugu

14. postojanju odgovarajućih pravila postupanja trgovca, kako su definirani člankom 5. točkom 18. ovoga Zakona

15. trajanju ugovora, ako je ugovor sklopljen na određeno vrijeme, odnosno uvjetima otkaza ili raskida ugovora koji je sklopljen na neodređeno vrijeme, odnosno koji se automatski produžuje

16. minimalnom roku u kojem je potrošač vezan ugovorom, ako postoji

17. pologu ili drugom financijskom osiguranju koje je potrošač na zahtjev trgovca dužan platiti ili pribaviti, kao i o uvjetima plaćanja toga pologa, odnosno uvjetima pribavljanja drugog financijskog osiguranja

18. ako je primjenjivo, funkcionalnosti digitalnog sadržaja, uključujući potrebnim mjerama tehničke zaštite tih sadržaja

19. ako je primjenjivo, interoperabilnosti digitalnog sadržaja s računalnom ili programskom opremom za koju trgovac zna ili bi morao znati 3

20. mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova, odnosno o sustavima za obeštećenje, te načinu kako ih potrošač može koristiti. Sve naprijed navedene obavijesti, tj. one koje su sukladno Zakonu o zaštiti potrošača neophodne, nalaze se u ovim Uvjetima kupnje na Argola textile yacht design internetskoj stranici (www.argola.com).

 

R A Č U N  /  P O T V R D A  O  S K L O P L J E N O M U G O V O R U

 

Račun koji će kupac primiti zajedno s naručenom robom predstavlja potvrdu o sklopljenom ugovoru te sadrži sve potrebne podatke iz članka 57. ZZP.

 

P R A V I L A  P O S T U P A N J A  T R G O V A C A

 

Ovi uvjeti kupnje predstavljaju pravila postupanja po kojima se trgovac obvezuje postupati u svojoj poslovnoj praksi.

 

C I J E N E

 

Cijene su izražene u kunama, a PDV je uračunat u cijenu. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i mogu se promijeniti bez prethodne najave.

 

N A R U D Ž B E

 

Naručivanje robe putem internetske trgovine moguće je 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. Naručiti možete isključivo kao registrirani korisnik. Svi proizvodi navedeni na internetskoj trgovini (www.argola.com) ne nalaze se na skladištu te su raspoloživi za narudžbu u ograničenim količinama. Ako određeni proizvod u trenutku narudžbe nije raspoloživ, kupac će biti obaviješten te će mu biti ponuđen najsličniji zamjenski proizvod ili povrat novaca. Kupac snosi odgovornost za točnost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije i narudžbe.

 

I Z J A V A  O  S I G U R N O S T I

 

Za plaćanje karticama, Argola webshop koristi PayWay platnu platformu. Budući da kupac sve osjetljive kartične podatke unosi na PayWay platnoj formi koja je osigurana visokim stupnjem SSL enkripcije, trgovac ne dolazi u doticaj s kartičnim podacima, nije odgovoran za njihov prijenos niti čuvanje. Razmjena tajnih podataka obavlja se sigurnim putem, isključivo između korisnika kartice i banke koja mu je izdala karticu. 

 

       

 

I Z J A V A O  P R I V A T N O S T I

 

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača (“Narodne novine” broj 41/14), članak 11., Argola textile yacht design d.o.o. ne ustupa osobne podatke kupaca trećoj osobi bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja kupca te prikuplja isključivo osnovne podatke o kupcima/korisnicima. Obvezujemo se primjenjivati maksimalne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa kupaca i sprječavanja eventualnih zlouporaba informacija. U procesu realizacije kupovine koristit ćemo samo informacije koje su nužne. Redovito se kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o kupcima strogo čuvaju i dostupni su isključivo djelatnicima kojima su navedeni podaci nužni u poslovanju te neće biti prodani, iznijeti ili dati trećoj strani. Svi djelatnici odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 

O D G O V O R N O S T  Z A  M A T E R I J A L N E  N E D O S T A T K E

Argola textile yacht design d.o.o. odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske posebice Zakonu o obveznim odnosima.

 

I Z V A N S U D S K O  R J E Š A V A N J A  P O T R O Š A Č K I H  S P O R O V A

 

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore ili prijedloga za mirenje pri centrima za mirenje.

 

P O D N O Š E N J E  P R I G O V O R A  P O T R O Š A Č A

 

Sukladno čl. 10 Zakona o zaštiti potrošača, obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu dostaviti u pisanom obliku (poštom) na adresu: Argola textile yacht design d.o.o., Odranska 16, Biograd 23210, ili na e-mail: argola@argola.hr Odgovor na vaš prigovor vratit ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Molimo vas da u prigovoru navedete svoje podatke: ime i prezime, adresa za dostavu odgovora.

 

O N L I N E  R J E Š A V A N J E  S P O R O V A

 

Odredbom Europske komisije br. 524/2013 o on-line rješavanju potrošačkih sporova, omogućena je “Platforma za on-line rješavanje potrošačkih sporova” (Platforma za ODR) na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/odr

 

A U T O R S K A  P R A V A  /  C O P Y R I G H T

 

Web stranica www.argola.com je u vlasništvu tvrtke Argola textile yacht design d.o.o. Sav sadržaj na argola.com kao što su tekstovi, grafički sadržaji, zaštitni znakovi (logotipi), ikone, audio i video zapisi, digitalni downloadi, softverski paketi i podaci vlasništvo su tvrtke Argola textile yach design d.o.o. i zaštićeni su domaćim i međunarodnim propisima o zaštiti autorskog i srodnih prava odnosno prava industrijskog vlasništva i njihova neovlaštena uporaba predstavlja povredu propisa o zaštiti prava intelektualnog vlasništva.

 

I N F O R M A C I J E  N A  A R G O L A . C O M  I N T E R N E T S K O J  S T R A N I C I

 

 Argola textile yacht design d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju informacija na stranicama internetske trgovine ažurnim i točnim. Argola textile yacht design d.o.o. ne može jamčiti stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama. U izuzetnim slučajevima su moguća odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na web stranicama. Argola textile yacht design d.o.o. zadržava pravo tehničke pogreške prilikom prikaza cijena, dostupnosti proizvoda i/ili koda za popust ili pogodnost. Argola textile yacht design d.o.o. se obvezuje u svakom takvom slučaju revidirati narudžbu i kontaktirati kupca za dogovor o alternativama. Isto tako, fotografije proizvoda ne moraju uvijek odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi i treba ih shvatiti samo kao informativnu ilustraciju.

 

U P O T R E B A  I  K O R I Š T E N J E  A R G O L A . C O M  I N T E R N E T S K E  T R G O V I N E

 

Argola textile yacht design internetska stranica (www.argola.com) u vlasništvu je tvrtke Argola textile yacht design d.o.o. i upotreba iste se ne naplaćuje, dok se za sam pristup internetu i korištenju daljinskog prijenosa podataka te naknadi za pružanje takve usluge obratite svojem operateru.

 

D O S T U P N O S T  A R G O L A . C O M  I N T E R N E T S K E  T R G O V I N E

 

Argola textile yacht design d.o.o. nastoji dati najbolju moguću ponudu proizvoda, Argola textile yacht design d.o.o. ne može garantirati da će proizvodi na argola.com odgovarati vašim potrebama. Argola textile yacht design d.o.o. također ne može garantirati da će proizvodi biti bez pogrešaka. Ako dođe do pogreške, molimo vas da je prijavite na e-mail argola@argola.hr kako bismo je otklonili na najbrži mogući način. Pristup internetskoj trgovini (www.argola.com) ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja.

 

I Z J A V A  O  O G R A N I Č E N J U  O D G O V O R N O S T I

 

Argola textile yacht design d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene. Ulaskom na ovu internetsku stranicu oslobađa se i odrješuje pružatelj usluga/vlasnik i tvorac ove internetske stranice Argola textile yacht design d.o.o. svake odgovornosti koja bi mogla nastati nepravilnim korištenjem proizvoda s ove internetske stranice. Svi proizvodi koji su u prodaji s ove internetske stranice smatraju se originalnim proizvodima te se isporučitelj i vlasnik ove web stranice Argola textile yacht design d.o.o. ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu povredu ili ozljedu nastalu korištenjem proizvoda kupljenih putem ove web stranice. Svi proizvodi dostupni putem ove web stranice ostaju u vlasništvu isporučitelja, vlasnika ove web stranice Argola textile yacht design d.o.o., do trenutka potpune isplate kupoprodajne cijene. Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje internetske stranice www.argola.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da tvrtka Argola textile yacht design d.o.o. ne jamči (i) za posljedice koje mogu nastati upotrebom ove internetske stranice. Argola textile yacht design d.o.o. zadržava pravo uskrate usluge ili poništenja narudžbe po vlastitom diskrecionom pravu, bez ograničenja i navođenja razloga. 

BACITE POGLEDProizvodi koji bi vam se mogli svidjeti

Posuđe 121,25 EUR 913,56 HRK
Miris za prostor 50,00 EUR 376,73 HRK